آموزش ضمن خدمت فرهنگیان کل کشور جهت آمادگی در آزمون های استخدامی و یا مدارس غیر دولتی جهت گذراندن دوره های الزامی دکهارت های عمومی و تخصصی در سایت مشارکت ها