فارسی (1) دهم

فارسی (1) دهم

تاریخ ویرایش درس: 14 بهمن 1402

برنامـة درسـی زبـان و ادبیـات فارسـی در نظام آموزشـی ایران اسلامی، جایگاهی ارزشـمند دارد؛ چرا که از یک سـو حافظ میراث فرهنگی و از سـوی دیگر مؤثرترین ابزار ّی اسـت. انتقـال علـوم، معـارف، ارزشهای اعتقادی، فرهنگی و مل ّی جمهوری اسلامی کتاب فارسـی پایۀ دهم، بر بنیاد رویکرد عام »برنامۀ درسـی مل ّ ایـران«، یعنـی شـکوفایی فطرت توحیدی، اسـتوار اسـت و با توجه بـه عناصر پنجگانه )علـم، تفکـر، ایمـان، اخالق، عمل( و جلوههـای آن درچهار پهنۀ )خـود، خلق، خلقت و خالق( و بر پایۀ اهداف »برنامة درسـی فارسـی«، سـازماندهی و تألیف شده است؛ براین اسـاس کتاب از هشـت فصل با عنوانهای ادبیات تعلیمی، ادبیات سفر و زندگی، ادبیات غنایـی، ادبیـات پایـداری، ادبیات انقالب اسلامی، ادبیات حماسـی، ادبیات داسـتانی و ادبیات جهان، تشـکیل شده است.

  • استاد: مدیر کل
  • شاگردان ثبت‌نام شده: 3