تعلیمات دینی (1) پایه دهم

تعلیمات دینی (1) پایه دهم

تاریخ ویرایش درس: 11 بهمن 1402

درس عمومی کلیه پایه ها و حرفه های تحصیلی می باشد

در پس خلقت تک تک موجودات این جهان هدفی وجودداشته است؛زیرا خالق
آنهاخدایی حکیم است که هیچکاری رابیهوده انجام نمی دهد.

  • استاد: مدیر کل
  • شاگردان ثبت‌نام شده: 6