آموزش پایه هفتم، هشتم،نهم جهت اخذ سیکل، آموزش پایه دهم، یازدهم و دوازدهم (دبیرستان متوسطه دوم ، هنرستان کاردانش) جهت اخذ دیپلم رسمی آموزش و پرورش