برگزاری امتحانات نهایی در دبیرستان والفجر

https://timinglap.com/svs5g7qdd
انتخابات انجمن اولیا و مربیان دبیرستان والفجر

انتخابات انجمن اولیا و مربیان مدرسه

https://techzinglive.com/page/1871/68gqrpfx2pk

https://www.wavysurfcamp.com/hem05r2sz12