اهمیت آموزشهای ضمن خدمت و سازمان و مدیریت

در فضای پرشتاب و مملو از تحول و رقابت دنیای امروز، مقوله توسعه نیروی انسانی نقش موثری را در ایجاد تغییرات ایفا مینماید.
نیروی انسانی که خود به واسطه در اختیار داشتن عظیمترین منبع قدرت یعنی تفکر، میتواند موجبات تعالی، حرکت و رشد سازمانها را
پدید آورد. از این رو در عصر حاضر منابع انسانی توانمند به عنوان عمدهترین دارایی نامشهود، مهمترین قابلیت سازمان در کسب مزیت
رقابتی قلمداد میگردد به گونهای که میتوان منابع انسانی کارآمد را کلید طلایی بهبود کیفیت و بهرهوری کلیه فرایندهای سازمانی دانست.
گسترش کرامت و کفایت انسانی، توانمندسازی نیروی انسانی، افزایش کارآمدی و اثربخشی فعالیتها، توسعه مهارتها وگسترش دانش
شغلی کارکنان متناسب با نیازهای روبه رشد، زمانی حاصل می شود که هر سازمان با تنظیم برنامه آموزش و بهسازی، نیازهای توسعهای را
در سطح فرد، شغل و سازمان با توجه به دو اصل استمرار و جامعیت آموزشها تهیه و تدوین نموده و از تمام ظرفیتها در جهت پیاده سازی
بهینه آن استفاده نماید. واقعیتها نشان می دهد که با گذشت زمان ضرورت پرداختن به نیازهای جدیدتر در عرصه های مختلف حرفهای،
تخصصی و شغلی برای مدیران و مجریان روز به روز بیشتر می شود. سازمانهای موفق به این مهم دست یافته اند و به جای تأکید بر اهداف
کمّی، بر ظرفیتسازی و ارتقاء توانمندیهای حرفهای و تخصصی منابع انسانی در همه سطوح تأکید دارند. برای حصول به این هدف عالی
هم در بعد خواستن نظیر توجه به ضریب انگیزشی، درک نیازها و علائق و هم در بعد توانستن )توسعه مهارتها، تکنیكها و روشهای
علمی( به صورت همه جانبه، برنامه آموزش و بهسازی نیروی انسانی را در دستور کار خود قرار داده اند تا تحقق اصول و راهبردهای مزبور
میّسر گردد.